تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 
ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻼﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ، ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ....


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User