تبلیغات
تجدید عهد،معبری رو به فردا - خدایا بپذیر مرا...

تجدید عهد،معبری رو به فردا
 

وضــــو میگیریم امــــا در همین حــــال اســراف هم میکنیم

نماز میخوانــیم اما با اطرفیانمان هم قطع رابطه میکنیم

روزه میگیــریم اما غیبت هــم میکنیم

صـــدقه میدهیم اما منت هــم میگـــذاریم

پی در پی دعا و مناجات میکنیم اما گناه هم میکنیم ...

دســـت نگـــه داریم!!!

داریم ثواب هـــایمان را در کیســـه ســـوراخ می ریزیم!
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 دی 1393 توسط دربانی (تنها 313)
Online User